Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním
obchodních sdělení

Vyplněním tohoto formuláře uděluji společnosti BIT & BLOCK VENTURE s.r.o., se sídlem Na příkopě 583/15, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 17140307, sp. zn. C 367214, vedená u Městského soudu v Praze, jako správci (“Správce“), souhlas se zpracováním mých osobních údajů, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“) a zároveň uděluji souhlas Správci se zasíláním obchodních sdělení v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti).


Souhlas uděluji v následujícím rozsahu:


Rozsah osobních údajů: Emailová adresa, jméno a příjmení.
Účel zpracování: Zasílání obchodních sdělení.
Upřesnění účelu zpracování: Nabízení produktů a služeb, včetně informací o plánovaných akcích a činnostech,
zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronické pošty.
Doba uchování osobních údajů: 5 let nebo do odvolání souhlasu.


Beru na vědomí, že svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat na e-mailu info@investbay.com. Jsem si vědom/a toho, že odvolání souhlasu nebude mít vliv na zákonnost zpracování mých osobních údajů před odvoláním souhlasu. Osobní údaje nebudou použity k rozhodování čistě na
bázi automatizovaného zpracování ani profilování.

Beru na vědomí, že mám právo kromě jiného:
- požadovat informaci, jaké mé osobní údaje Správce zpracovává, k jakému účelu je zpracovává, požadovat vysvětlení ohledně mých zpracování osobních údajů;
- vyžádat si přístup k mým osobním údajům;
- k doplnění či opravě nebo výmazu mých osobních údajů;
- k omezení zpracování mých osobních údajů;
- na přenos osobních údajů daných na základě tohoto souhlasu;
- vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů a
- podat stížnost proti zpracování mých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.


Osobní údaje jsou/budou zpřístupněny pouze oprávněným pracovníkům Správce, a to pouze v nezbytné míře pro účely zpracování. K předávání osobních údajů dalším zpracovatelům nedochází.
Osobní údaje mohou být předány do třetí země nebo mezinárodní organizaci pouze tehdy, splní-li Správce podmínky stanovené pro takové předání v kapitole V GDPR. Udělení souhlasu se zpracováním mých osobních údajů není podmínkou pro plnění žádné smlouvy uzavřené mezi mnou a Správcem.


Kontakt na Správce: BIT & BLOCK VENTURE s.r.o., se sídlem Na příkopě 583/15, Staré Město, 110 00 Praha 1.